Reklama
Ryzyko w branży usług beauty

Chociaż jest to pojęcie złożone i wieloznaczne, zupełnie inaczej rozumiane przez teoretyków i praktyków, przedstawicieli nauki i biznesu, najogólniej i w sposób uniwersalny można je określić jako niepewne zdarzenie lub okoliczność, która w razie wystąpienia może mieć wpływ na przynajmniej jeden z celów projektu (prowadzenia salonu). „Ryzyko” to jedno z tych słów, które natychmiast kojarzą się nam z czymś złym. Trzeba jednak pamiętać, że obok negatywnych skutków ryzyko może się wiązać z pewnymi korzyściami.

 

 

Ryzyko ma dwojaki charakter tj. z jednej strony jest związany z zagrożeniem, z drugiej zaś z szansą. Oba te atrybuty można scharakteryzować poprzez określenie prawdopodobieństwa wystąpienia oraz skutki (konsekwencje) wystąpienia i ich wpływ na projekt. Można powiedzieć, że ryzyko jest funkcją jego elementów składowych: prawdopodobieństwa i skutków wystąpienia – wyjaśnia Joanna Klonowska, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Wyższej Szkole Infrastruktury i Zarządzania w Warszawie.

 

Źródła ryzyka w salonie usług beauty

Współczesne przedsiębiorstwa, a takimi w branży beauty są salony urody, funkcjonują w warunkach znacznego ryzyka, co wynika z różnych przyczyn. Ryzyko może być następstwem:

> uwarunkowań pierwotnych (biologicznych), np. zaburzeń stanu zdrowia klientów, z których oni sami często nie zdają sobie sprawy;

> zachowań klientów, np. zatajania informacji ważnych dla osiągnięcia wszystkich celów zabiegu (m.in. wiadomości o stanie zdrowia czy oczekiwań co do efektu estetycznego), niestawiania się na umówione wizyty bez wcześniejszego uprzedzenia, niestosowania się do zaleceń okołozabiegowych itp.;

> działań przedsiębiorców i/lub menedżerów, np. wyboru złej lokalizacji lub specjalizacji salonu, inwestowania w niskiej jakości aparaturę i sprzęt, zbyt optymistycznego szacowania dochodów, nieuwzględniania w budżecie salonu środków na reklamę, niewłaściwej oferty zabiegowej, braku procedur higienicznych, złego zarządzania czasem pracowników, braku konserwacji urządzeń, zatrudniania niewykwalifikowanego personelu, braku szkolenia zawodowego pracowników itp.;

> postępowań pracowników, np. nieprzestrzegania procedur zabiegowych czy higienicznych, braku lub niewłaściwego przeprowadzania diagnostyki przedzabiegowej, wynikającego z braku wiedzy na ten temat, braku kompetencji społecznych w zakresie komunikacji z klientami albo celowych zaniechań;

> rozwoju i postępu wiedzy, np. stosowania bardzo zaawansowanych technologicznie urządzeń kosmetycznych czy fryzjerskich, którego skutki trudno przewidzieć itp.;

> aktualnej rzeczywistości gospodarczej, np. zmiany kursów walut czy cen paliwa, zmian w prawie podatkowym, ubezpieczeniowym czy Kodeksie pracy.

Szczególnym rodzajem ryzyka, występującym również w salonach, jest ryzyko związane z wykonywaniem przez jego pracowników czynności stricte zawodowych, zwane ryzykiem zawodowym. Oczywiście rodzaje i poziomy ryzyka zawodowego w branży usług beauty są zróżnicowane, w zależności od konkretnego zawodu, specjalności i funkcji. Inne ryzyko wiąże się z pracą na stanowisku recepcjonistki, inne z pracą fryzjera, manikiurzystki, wizażystki, a jeszcze inne z posadą kosmetologa. Generalnie może być ono związane z chorobami zawodowymi (wynikającymi z kontaktu z drobnoustrojami chorobotwórczymi czy z kosmetykami zawierającymi substancje alergenne, ze złego oświetlenia czy obciążającej pozycji w czasie pracy), wypadkami przy pracy (skaleczenia, zatrucia, oparzenia, złamania), skutkami przeciążenia pracą i wypaleniem zawodowym (chroniczne zmęczenie, stres, depresja) czy wreszcie niekorzystnymi dla klientów skutkami nieudanych zabiegów, które także przekładają się na funkcjonowanie salonu.

 

Etapy zarządzania ryzykiem

Proces zarządzania ryzykiem składa się z kilku etapów. Trzeba jednak pamiętać, że proces ten nie może przebiegać chaotycznie. Kolejne jego etapy muszą tworzyć spójną całość, a każdy z nich trzeba powtarzać zawsze, gdy dokonuje się oceny ryzyka już w trakcie prowadzenia biznesu. Można ogólnie wyodrębnić następujące etapy procesu zarządzania ryzykiem, które krótko scharakteryzuję poniżej.

 

# Identyfikacja i kategoryzacja

Polega na określeniu wszelkich zagrożeń związanych z prowadzeniem salonu urody i wpływających na nie oraz na posegregowaniu ich według logicznych kryteriów na kategorie (grupy ryzyk o wspólnych cechach).

Na tym etapie osoby zarządzające salonem powinny odpowiedzieć sobie na pytanie, z jakimi ryzykami wiąże się prowadzenie tego konkretnego salonu. Odpowiedzią na to pytanie powinna być lista ryzyk podzielonych na kategorie.

Identyfikacji i kategoryzacji ryzyk dokonuje się zespołowo, w gronie wszystkich pracowników salonu, wykorzystując różne techniki, np. tzw. burzę mózgów czy dyskusję. Dla osób niedoświadczonych pewnym ułatwieniem może być przygotowana wcześniej lista powszechnie znanych kategorii ryzyk w branży beauty wraz z przykładami konkretnych zagrożeń (można ją sporządzić na podstawie moich sugestii zawartych w tej części lekcji, która dotyczy źródeł ryzyka w salonie urody). Listę tę wraz z zespołem uzupełnia się o „nowe” ryzyka aż do całkowitego wyczerpania pomysłów. Określone w ten sposób ryzyka należy pogrupować według wybranych kryteriów.

Najlepiej byłoby, gdyby identyfikacja potencjalnych zagrożeń i ryzyk zaczęła się jeszcze przed uruchomieniem salonu, na najwcześniejszych etapach planowania własnego biznesu. Jednak zarządzanie ryzykiem można rozpocząć w każdej chwili, nawet wtedy, gdy salon funkcjonuje już od dłuższego czasu. W takiej sytuacji proces warto rozpocząć w momencie, gdy planujemy wprowadzenie do menu salonu nowych usług. Należy wtedy dokonać identyfikacji i kategoryzacji ryzyk związanych z rozszerzeniem oferty: wprowadzenie nowej usługi może się wiązać z ryzykiem finansowym, bowiem konieczne będzie zaciągnięcie kredytu na zakup nowego sprzętu czy kosmetyków. Może wymagać zatrudnienia nowych pracowników, co również jest ryzykowne, nigdy nie wiemy bowiem, czy dana osoba się sprawdzi i czy nie będzie potrzeby zatrudnienia kolejnej. Brak kwalifikacji u nowo zatrudnionych pracowników może skutkować wystąpieniem po źle wykonanej usłudze powikłań u klienta, np. natury medycznej, estetycznej czy psychospołecznej itd.

Kolejną okazją do identyfikacji ryzyk jest opracowywanie struktury podziału pracy. Kiedy określi się zadania realizowane przez poszczególnych członków zespołu pracowniczego, automatycznie można określić zagrożenia i ryzyka z tym związane. Ryzyko zależy od sytuacji finansowej przedsiębiorcy, dlatego identyfikacji i kategoryzacji ryzyk można dokonać także podczas szacowania budżetu salonu i kosztów realizacji zadań.

Jak widać na przytoczonych przykładach, identyfikację i kategoryzację ryzyk należy odnieść do całości projektu, ponieważ każda decyzja wpływa na inne zadania. Należy także pamiętać, że nawet jeżeli proces określania ryzyk został przeprowadzony prawidłowo, zawsze część z nich może pozostać nieznana. Mogą one wynikać z tego, że osoby zarządzające salonem źle sformułowały wymagania w stosunku do pracowników, że pracownicy nie mają kontaktu z klientami salonu i nie znają ich potrzeb albo nie mają doświadczenia bądź umiejętności w stosowaniu najnowszych technologii, np. w posługiwaniu się sprzętem. Wszystko to uniemożliwi określenie pełnej listy zagrożeń.

 

# Analiza istotności ryzyka

Na tym etapie punktem wyjścia jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, które ryzyka związane z prowadzeniem salonu są bardziej istotne od innych. W rezultacie powinniśmy otrzymać listę ryzyk uporządkowanych według ich istotności w poszczególnych kategoriach.

To najtrudniejszy etap zarządzania ryzykiem, ponieważ konieczne jest przypisanie jakichś wartości (liczbowych lub opisowych) prawdopodobieństwu wystąpienia ryzyk i skutkom ich wystąpienia. Podczas prowadzenia salonu zawsze brakuje czasu lub środków finansowych, by zająć się wszystkimi ryzykami. Dlatego trzeba je prioretyzować i w pierwszej kolejności reagować na te najistotniejsze.

Elementy składowe poszczególnych ryzyk można oceniać w skali liczbowej, nadając im odpowiednie wartości, np. 1, 2 lub 3, lub opisywać, stosując przymiotniki: wysokie, średnie, niskie (dla prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka) oraz dotkliwe, średnie, łagodne (dla wpływu zrealizowania się ryzyka na cele projektu). Oczekiwaną wartość istotności ryzyka określa się, mnożąc wyrażone liczbowo prawdopodobieństwo i skutki wystąpienia ryzyka. Ryzyko o wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia i dotkliwych skutkach jest najistotniejsze, ryzyko o niskim prawdopodobieństwie i łagodnych skutkach jest najmniej istotne.

Np. istotność ryzyka wystąpienia nadwrażliwości na kosmetyki używane podczas makijażu można obliczyć, mnożąc prawdopodobieństwo wystąpienia tego powikłania, które zostało przez zespół określone np. jako niskie (wartość liczbowa 1) przez skutki wystąpienia tego powikłania, które zostały określone przez zespół np. jako łagodne (wartość liczbowa 1). Otrzymujemy wynik 1 × 1 = 1, co oznacza, że to ryzyko jest nieznaczne.

Natomiast ryzyko wystąpienia nadwrażliwości na kosmetyki używane podczas zabiegu złuszczania naskórka kwasami można obliczyć, mnożąc prawdopodobieństwo wystąpienia tego powikłania, które zostało przez zespół określone np. jako średnie (wartość liczbowa 2) przez skutki wystąpienia tego powikłania, które zostały określone przez zespół np. jako średnie (wartość liczbowa 2). Otrzymujemy wynik 2 × 2 = 4, co oznacza, że to ryzyko jest umiarkowane.

Otrzymanie wyniku 9 oznacza, że ryzyko jest bardzo poważne. Poziomy istotności ryzyka można zatem określić jako:

ryzyko nieznaczne – 1–2 punkty,
ryzyko umiarkowane – 3–4 punkty,
ryzyko poważne – 6–9 punktów.

 

Jeśli nie znajdzie się sposobu liczbowej lub opisowej oceny tych składowych ryzyk, niemożliwe staje się ich uporządkowanie od najmniej do najbardziej istotnych, co uniemożliwi poświęcenie im odpowiedniej ilości czasu i uwagi.

 

# Opracowywanie reakcji w odpowiedzi na ryzyko

Etap ten obejmuje tworzenie strategii, która pozwoli poradzić sobie z wcześniej zidentyfikowanymi i ocenionymi ryzykami – z uwzględnieniem ich w planie funkcjonowania salonu. Dysponując listami ryzyk uporządkowanych według ich istotności, można przystąpić do wyboru konkretnych narządzi, które pozwolą te ryzyka zminimalizować.

Na tym etapie należy odpowiedzieć sobie na pytania, jak można uniknąć danego zagrożenia, co dla salonu oznacza akceptacja danego zagrożenia oraz czy można złagodzić lub przenieść zagrożenie. W odpowiedzi na te pytania powinniśmy otrzymać jak najwięcej różnych alternatywnych reakcji na ryzyka. Należy je ocenić pod kątem celów działania salonu oraz zdolności członków zespołu pracowniczego do przyswojenia strategii. Warto uważnie ocenić te reakcje dla każdego z ryzyk, aby zrozumieć ich wpływ na inne ryzyka, ponieważ z reguły ryzyka nie występują w odosobnieniu.

Możliwych jest kilka strategii reakcji na zagrożenia w biznesie. Można je odnieść bezpośrednio do działania salonu urody. Są to:

> akceptacja (godzimy się na przyjęcie konsekwencji zagrożenia, np. poprzez brak działań lub opracowanie planu awaryjnego);

> łagodzenie (dążymy do zmniejszenia wagi oczekiwanego zagrożenia, np. poprzez podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników podczas szkoleń, kursów, skrócenie czasu ekspozycji pracowników na działanie szkodliwych warunków pracy);

> przeniesienie (przekazujemy część lub całość odpowiedzialności za poniesione szkody komuś innemu, najczęściej jest to towarzystwo ubezpieczeniowe);

> unikanie (dążymy do wyeliminowania określonego zagrożenia, na ogół poprzez usunięcie przyczyny, np. zainstalowanie klimatyzacji, zakup autoklawu).

 

# Monitorowanie ryzyka

Po zakończeniu wcześniejszych etapów właściciel/menedżer salonu powinien poprowadzić zespół przez skuteczną realizację, ocenę i dokumentowanie reakcji na ryzyko odbywające się w trakcie działalności salonu. Wymaga to przydzielenia poszczególnym pracownikom jasnych obowiązków związanych z reakcjami na ryzyko (np. manikiurzystki powinny wdrożyć standardy higieniczne w odniesieniu do utylizacji odpadów niebezpiecznych czy dezynfekcji i sterylizacji narzędzi).

Skuteczność wdrażanych strategii powinien oceniać cały zespół. W razie potrzeby należy zastosować inne działania. Warto postawić sobie następujące pytania: „Czy zidentyfikowane ryzyka (ich prawdopodobieństwo i skutki) zostały zmienione?”, „Czy strategie reakcji na ryzyka się sprawdziły?”. Odpowiedzi negatywne będą podstawą do ponownej identyfikacji, prioretyzacji i analizy ryzyk. W takim przypadku cały proces należy zacząć od początku.

 

Komentarze

Akcja KONKURS ZABAWA

Czytelniku: Zdobywaj punkty i wymieniaj je na ulubione kosmetyki!

Czytaj więcej

Przetestowaliśmy

MILK THERAPY CONDITIONER
Ekspresowa odżywka

Intensywnie nawilża suche partie włosów, regeneruje i wygładza uszkodzone końcówki, bez efektu obciążenia.

Krem do rąk odmładzający
BOTANICAL

Polecany jest do pielęgnacji skóry dojrzałej, skłonnej do nierównomiernej pigmentacji oraz powstawania przebarwień.

Wiadomości branżowe

Powoli zaczynamy odliczanie do weekendu 6-7 kwietnia, kiedy to na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich rozpocznie się największe w Polsce wydarzenie urodowe dla ekspertów w dziedzinie makijażu, stylizacji paznokci i fryzjerstwa. Prócz profesjonalnej oferty produktowej, będzie można wziąć udział w licznych...
Szeroko pojęta pomoc w zakresie opieki kosmetologicznej nad osobami znajdującymi się na różnych etapach choroby nowotworowej określana jest jako kosmetologia onkologiczna. To trudna i wymagająca subdyscyplina kosmetologii, obejmująca zabiegi pielęgnacyjne i upiększające, wymagająca dużej wiedzy, ciągłego dokształcania,...
Czytaj więcej

Mapa Salon & Spa

Salon kosmetyczny?
A może Spa ?
Znajdź na mapie swoje miejsce!
Czytaj więcej
.
Reklama

Dla Niej

Okres prenatalny wymaga zastosowania właściwej diety, bogatej w wartości odżywcze wspierające rozwój płodu w poszczególnych trymestrach, a także zapewniające niezbędne składniki mineralne...
Czytaj więcej

Dla Niego

Skóra mężczyzny różni się od kobiecej – głównie ze względu na różnice w gospodarkach hormonalnych obydwu płci. U panów jest ona o około 20% grubsza i wydziela dwa razy więcej sebum,...
Czytaj więcej

Porady

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
Czytaj więcej
.

Cafe News

O czterech takich, co mają wizję Wielkie firmy nie powstają przypadkiem. Twórcy takich gigantów, jak Apple czy Google przebyli długą drogę i zanim osiągnęli sukces, wiele razy się potknęli. Zaczynali w przysłowiowym garażu, z minimalnymi środkami na rozruch, ale towarzyszyła im jasna wizja,...Czytaj więcej

#ZmieńMyślenie z AVON Polki czują się bezpiecznie w swoim otoczeniu, ale tylko niewiele więcej niż połowa z nich wierzy w skuteczność systemu prawnego, gdy doświadcza niefizycznych form przemocy – wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Fundacji AVON w 15 krajach świata.     Dlatego od...Czytaj więcej

KEVIN.MURPHY pierwszą marką kosmetyczną na świecie, wykorzystującą OWP Każdy kawałek plastiku, jaki kiedykolwiek został wyprodukowany, w dalszym ciągu znajduje się na Ziemi. Proces rozkładu tworzyw sztucznych wynosi nawet do 1000 lat. W wodach oceanicznych znajduje się już ponad 5...Czytaj więcej

Copyright © 2008 - 2019 COSMED Consulting / serwisuroda.pl